Magicazz arvostelu 2020 – Vedä taikurinhatusta 1500 euroa!

Reilun kasinon luokitus:
 • JOYCASINO
  JOYCASINO

  Paras online-kasino! Rekisteröidy bonuksia!

 • CASINO-X
  CASINO-X

  Rehellinen ja luotettava kasino!

Tsiviilseadustik 2020

Kogumik “Tsiviilseadustik 2020”

sisaldab Eesti tsiviilõiguse põhilisi õigusakte 2020 1. jaanuari seisuga. Käesolev kogumik järgib põhistruktuurilt oma eelkäijaid – alates kogumikust “Tsiviilõigus 2002 & kommentaarid”, sisaldades Tsiviilseadustiku koosseisu kuuluva 5 seaduse kõrval ka nende rakendusseadused, kinnistusraamatuseaduse, korteriomandi- ja korteriühistuseaduse, perekonnaseisutoimingute seaduse ning rahvusvahelise eraõiguse seaduse. Andmaks terviklikumat pilti käsitletavast valdkonnast, on käesolevasse kogumikku lisatud abieluvararegistri seadus. Juhul kui konkreetse paragrahvi viimased lõiked või punktid on kehtetuks tunnistatud, siis ei ole kehtetusviidet toodud, võimaldamaks lugejal saada paremat ülevaadet kehtivast seadusest.

Kirjastus Tarkuseraamat ([email protected]) on tänulik igasuguse tagasiside eest käesoleva kogumiku teemadel, mis aitab meie tulevased trükised muuta kõigile Teile veel sisukamateks ja käepärasemateks.

460 lk, 145×205 mm, spiraalköide

Kirjeldus

Kogumik “Tsiviilseadustik 2020”

sisaldab Eesti tsiviilõiguse põhilisi õigusakte 2020 1. jaanuari seisuga. Käesolev kogumik järgib põhistruktuurilt oma eelkäijaid – alates kogumikust “Tsiviilõigus 2002 & kommentaarid”, sisaldades Tsiviilseadustiku koosseisu kuuluva 5 seaduse kõrval ka nende rakendusseadused, kinnistusraamatuseaduse, korteriomandi- ja korteriühistuseaduse, perekonnaseisutoimingute seaduse ning rahvusvahelise eraõiguse seaduse. Andmaks terviklikumat pilti käsitletavast valdkonnast, on käesolevasse kogumikku lisatud abieluvararegistri seadus. Juhul kui konkreetse paragrahvi viimased lõiked või punktid on kehtetuks tunnistatud, siis ei ole kehtetusviidet toodud, võimaldamaks lugejal saada paremat ülevaadet kehtivast seadusest.

Reilun kasinon luokitus:
 • JOYCASINO
  JOYCASINO

  Paras online-kasino! Rekisteröidy bonuksia!

 • CASINO-X
  CASINO-X

  Rehellinen ja luotettava kasino!

20.02.-05.06.2020. Täiskasvanute koolitaja väljaõpe Tallinnas

TÄISKASVANUTE KOOLITAJA VÄLJAÕPE

Põhjalik täiskasvanute koolitaja väljaõpe, mis annab Sulle tugeva baasi, teadmised ja oskused, et edukalt töötada koolitajana. Koolitusel läbitakse kõik koolitajale vajalikud kompetentsid – saad laiapõhjalised teadmised täiskasvanute koolitamise põhimõtetest ja kaasaegsed oskused koolitamiseks. Koolituse väärtuseks on võimalus kõik koolitaja töö aspektid turvalises keskkonnas ise läbi katsetada, saada tagasisidet nii professionaalsetelt koolitajatelt kui kaasõppijatelt ning saada koolitajate kogukonna liikmeks.

Täiskasvanute koolitaja töö eesmärgiks on kutsuda esile muutusi, toetada täiskasvanu õppimist ja arengut, luua õppimiseks sobiv keskkond ning aidata kujundada valmisolek elukestvaks õppimiseks ja pidevaks enesearenguks. Vajadus professionaalsete täiskasvanute koolitajate järele on nüüdisaja õppimisel ja arengul põhinevas ühiskonnas üha kasvav.

Et olla oskuslik, tulemuslik ja edukas koolitaja, ei piisa üksnes tugevatest erialastest teadmistest – professionaalina tegutsemiseks on vaja teadmisi täiskasvanute õpetamisest ja õppimisest ehk täiskasvanuõppe põhiprintsiipidest ja koolitajaoskusi.

Innowise Koolitaja Kompetentsikeskuse ja Eesti Täiskasvanute Koolitajate Kogukonna koostöös valminud Täiskasvanute koolitajate väljaõppe programmi on välja töötanud Eesti üks hinnatumate koolitajate koolitajate meeskond.

Koolituse ülesehitus on praktiline ja õppijad on aktiivsed osalejad ning kaasarääkijad õppeprotsessis, luues, katsetades ja kujundades uusi teadmisi ja oskusi. Olulisel kohal on parimate praktikate tutvustamine, simulatsioonid, juhtumite analüüsid, kogemuste vahetus.

 • läbi viima eesmärgipäraseid ja täiskasvanu õppimist toetavaid koolitusi lähtudes täiskasvanuõppe põhiprintsiipidest;
 • kasutama erinevaid täiskasvanuõppe metoodikaid;
 • arvestama grupiprotsesse ja toetama grupi arengut;
 • kasutama asjakohaseid hindamis- ja tagasisidemeetodeid õpitulemuste, õppeprotsessi ja enesehindamiseks;
 • mõtestama oma rolli ja vastutust täiskasvanute koolitajana.

Samuti saad ülevaate:

 • millised on võimalused panustada koolitajate praktikakogukonna ja täiskasvanuhariduse arengusse;
 • miks ja kuidas taotleda täiskasvanute koolitaja kutset.

Sihtgrupp: koolitusele on oodatud alustavad koolitajad ja koolitusvaldkonda sisenejad; koolitajad, kes soovivad süsteemselt ja terviklikult koolitaja kompetentse arendada; andragoogilise ettevalmistuseta koolitajad.

Koolituse maht: 116 tundi, millest 84 tundi on auditoorset tööd ning 32 tundi iseseisvat tööd.

Koolituspäevi on kokku 12. Koolitus toimub neljapäeviti ning reedeti kell 10.00 kuni 16.30.

20.02.2020 | Koolitamine lähtuvalt täiskasvanuõppe põhiprintsiipidest. Koolitaja Katrin Karu
21.02.2020 | Õppemeetodid I osa. Koolitaja Katrin Karu

12.03.2020 | Täienduskoolituse õppekava koostamine. Täiskasvanute koolitust reguleerivad õigusaktid. Koolitaja Sigrid Aruväli
13.03.2020 | Õppemeetodid II osa. Koolitaja Georgi Skorobogatov

02.04.2020 | Digivahendite valik ja kasutamine. Autorikaitse. Koolitaja Veronika Tuul
03.04.2020 | Grupis õppimine, koolitaja tegevused grupi arengu toetamisel, suhted õpigrupis. Koolitaja Katrin Karu, Täiskasvanute koolitaja emotsionaalne ja sotsiaalne intelligentsus. Koolitaja Jaana S. Liigand-Juhkam

23.04.2020 | Koolitaja suhtlus- ja esinemisoskused. Koolitaja Halliki Põlda
24.04.2020 | Koolitaja kompetentsid, täiskasvanute koolitaja kutse ning kutse taotlemise protsess. Koolitaja isikukuvand (personal branding) Koolitajad Anu Harjo ja Georgi Skorobogotov

14.05.2020 | Digitaalsete õppematerjalide loomine, haldamine ja jagamine. Autorikaitse. Koolitaja Marin Johnson ja Veronika Tuul
15.05.2020 | Õppemeetodid III osa. Sobivate refleksiooni-, hindamis- ja tagasisidemeetodite valik õpitulemuste, õppeprotsessi ja enesehindamiseks. Koolitajad Katrin Karu ja Sigrid Aruväli

04.06.2020 | Mikrokoolituste läbiviimine. Koolitajad Veronika Tuul, Katrin Karu, Georgi Skorobogatov
05.06.2020 | Koolitaja professionaalne areng ja refleksioon. Koolitajate kogukond ja professionaliseerumine Eestis. Koolitajad Katrin Karu ja Sigrid Aruväli

Toimumiskohad: GoHotel Shnelli seminariruum, Toompuiestee 37 ( vaata kaardilt ).

Koolitajad: Kõik täiskasvanute koolitajate baaskoolitust läbiviivad koolitajad on pikaajalise kogemusega oma valdkonna praktikud, andragoogid ning täiskasvanute koolitaja 7. või 8. taseme kutse omanikud, samuti on valdav osa koolitajatest täiskasvanute koolitaja kutsetaotlejate hindajad.

Koolituse eest tasumine:

 • Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Võimalik on tasuda osade kaupa.
 • Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda arvel märgitud tähtajaks.

Koolitusest loobumine:

 • Koolitusest loobumise korral palume sellest teavitada koolituse kontaktisikut.
 • Kui teatate koolitusest loobumisest vähem kui (7) kalendripäeva enne kursuse toimumist, tuleb arve tasuda 25% ulatuses või tagastatakse 75% makstud õppetasust avalduse alusel.
 • Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.

Tunnistus ja tõend: Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on osalenud 63 auditoorses tunnis (84st) ning täitnud hindamisülesanded (vt täpsemalt koolituse õppekavast). Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.

Registreeru koolitusele (ava registreerumisvorm) .
Koolitusele registreerumise tähtaeg on 01. veebruar. Vabade kohtade olemasolul võimalik registreeruda peale tähtaega, selleks võtke palun ühendust koolituse kontaktisikuga.

Innowise on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kalender

 • Käibemaksuseaduse muudatused
  • Nõudmiseni varu mõiste
  • Aheltehingute maksustamine
  • Kreeditarve
  • Teised väiksemad muudatused
 • Tulumaksuseaduse muudatused
  • Kasumi maksustamine (vabastusmeetodi muudatus, maksustamise ebakõla)
  • Füüsilise isiku maksustamine (toetused, pensionid)
  • Välisriigist saadud tulude maksustamine
  • Teised väiksemad muudatused
 • Maksuhalduri teavitamine maksuskeemidest
 • Aktsiisilangetused
 • II pensionisamba reform
  • II sambast lahkumise võimalused
  • Pensioni investeerimiskonto
  • Maksustamine
 • Esilekerkinud aktuaalsed maksuküsimused

Seminari viib läbi Aule Kindsigo

Reilun kasinon luokitus:
 • JOYCASINO
  JOYCASINO

  Paras online-kasino! Rekisteröidy bonuksia!

 • CASINO-X
  CASINO-X

  Rehellinen ja luotettava kasino!

Mitkä online-kasinot ovat parhaat?

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: